บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

   - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปประจำวัน

   - จัดทำแผนสอบเทียบเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผนและดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

   - ออกใบรับรอง (Certificate) สินค้าสำหรับการควบคุมคุณภาพหรือตรวจสอบกลับ

   - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานประจำวันและประจำเดือนต่อผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ:

  -  เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  -  วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง

  -  มีประสบการณ์ควบคุม ตรวจสอบ ประกันคุณภาพตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

  -  หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  -  มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Ms-Office ระดับดี

  -  มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO 9001 เป็นอย่างดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  - รับผิดชอบงานขายและการตลาด กำหนดนโยบายการทำงานร่วมกับผู้บริหาร

  - วางแผนการขาย  วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน  นำมากำหนดเป็นกลยุทธ์การขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย,รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  - วางแผนการตลาด รายการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  - วางแผนจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของบริษัทและผลิตภัณฑ์

  - ดูแล พัฒนาทีม  กำหนดตัวชี้วัดการทำงาน  ประเมินสมรรถนะ และวางแผนการพัฒนาทีมงานระยะยาวได้อย่างเหมาะสม

  - ปรับปรุง พัฒนาระบบงานขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

  - จัดทำ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  - Managing company business and implementing sales plans and marketing campaigns to achieve targeted revenue goals.

  - Initiating and planning sales and marketing strategies that follow the corporate mission.

  - Developing campaigns to support sales initiatives and objectives.

  - Building brand and product awareness amongst targeted customer groups.

  - Coaching and supervising the Sales and Marketing Team.

  คุณสมบัติ:

  - เพศชาย/หญิง อายุ 45-55 ปี

  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – เอก สาขาการตลาด บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขายตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

  - หากมีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - สื่อสารภาษาอังกฤษ(พูด/อ่าน/เขียน)ระดับดี

  - หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีความเป็นผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ มีทักษะการคิด วิเคราะห์และการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ

  - มีทักษะการบริหารจัดการ การสื่อสาร จิตวิทยาการทำงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

  - มีทัศนคติเชิงบวก

   

   

   

  - Male or Female, age between 45-55  years old

  - Bachelor’s degree or higher in Marketing or related fields

  - At least 10 years of experience in sales and marketing

  - Good command of English

  - Strong leadership skill, Self - Motivated and results-oriented

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

   - บันทึกข้อมูลงานบัญชี จัดทำรายงานการวิเคราะห์ทางบัญชีตามที่ผู้บริหารร้องขอ

   - จัดทำงบและการปิดงบประจำปี

   - ตรวจสอบรายละเอียดงานบัญชีทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

  คุณสมบัติ:

   - เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

   - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

   - มีประสบการณ์ในงานบัญชี GL ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

   - สามารถจัดทำและปิดงบการเงินได้

   - หากมีประสบการณ์บัญชีบริษัทมหาชนมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - มีความละเอียดรอบคอบสูง มีทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงานเป็นอย่างดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

   - จัดเที่ยวรถขนส่งสินค้าประจำวัน

   - จัดหารถขนส่งให้เพียงพอต่อความต้องการ

   - ประสานงานแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าประจำวัน

   - จัดทำเอกสารค่าขนส่งประจำเดือน

  คุณสมบัติ:

   - เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป

   - วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

   - มีประสบการณ์งานด้านธุรการ ประสานงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

   - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word Excel ได้ดี

   - มีความรู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   - มีความกระตือรือร้น รับมือกับความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

   

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

   - ปฏิบัติงานด้านสรรหา-ว่าจ้างทั้งระบบ

   - ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ งานด้านสวัสดิการ,ประกันสังคม,ข้อมูลทะเบียนพนักงาน,ประเมินทดลองงาน เป็นต้น

   - ช่วยประสานงานการฝึกอบรม จัดทำเอกสารและติดตามผลการฝึกอบรม

   - ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในด้านต่างๆ

   - จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ:

   - เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี

   - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

   - มีประสบการณ์ด้านสรรหาว่าจ้างหรือฝึกอบรมตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

   - บุคลิกภาพดี อารมณ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย กล้าแสดงออก

   - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

   - หากมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ KPI , Competency จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - มีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานได้เป็นอย่างดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

   - เข้าพบลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อนำเสนอขายสินค้าประจำวัน

   - รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

   - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด

   - รวบรวมข้อมูลการขาย คู่แข่ง ราคา และจัดทำรายงานประจำวัน

  คุณสมบัติ:

   - เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป

   - วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

   - มีประสบการณ์ขายตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

   - หากมีประสบการณ์ขายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,กลุ่มงานก่อสร้างหรือขนส่งมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

   - มีความกระตือรือร้น รับมือกับความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง

   - มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

   - มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดระยอง หรือจังหวัดใกล้เคียง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

   - ควบคุม ดูแลยอดขายสินค้ากลุ่มน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

   - ขยายฐานลูกค้าใหม่  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท

   - แก้ไขปัญหา ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  คุณสมบัติ:

  -  เพศชาย อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

  -  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

  -  มีประสบการณ์ดูแลงานขายร้านค้ากรุงเทพและต่างจังหวัด ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ดูแลทีมงานระดับหัวหน้างานหรือผู้จัดการตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

  - หากมีประสบการณ์ในกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์และยางรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีภาวะผู้นำสูง มีทักษะการวิเคราะห์ จัดการข้อมูล  ทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการโน้มน้าวชักจูงใจเป็นอย่างดี

  -  คิดบวก ชอบความท้าทาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  -  มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

  เงินเดือน :

  ตามตกลง

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

   - เข้าพบลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อนำเสนอขายสินค้าประจำวัน

   - รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

   - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด

   - รวบรวมข้อมูลการขาย คู่แข่ง ราคา และจัดทำรายงานประจำวัน

  คุณสมบัติ:

   - เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป

   - วุฒิปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

   - มีประสบการณ์ขายตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

   - หากมีประสบการณ์ขายกลุ่มร้านค้า หรือค้าปลีกค้าส่งมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   - มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

   - มีความกระตือรือร้น รับมือกับความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง

   - มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

   - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ( ภาคอีสานล่าง, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ, ภาคใต้ และภาคกลาง )

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • รับ-จ่าย สินค้าและวัตถุดิบประจำวัน
  • จัดทำเอกสารและรายงานประจำวัน ประจำเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงานความเคลื่อนไหวสินค้า รายงานสต๊อกสินค้า ฯลฯ
  • ประสานงานการจัดส่งสินค้าประจำวัน ตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายสินค้าประจำวันให้มีความถูกต้อง
  • งานธุรการทั่วไปในคลังสินค้า

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านธุรการคลังสินค้า,ธุรการ ประสานงานตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel) ในระดับดี
  • หากขับรถโฟล์คลิฟได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ถนนบางนาตราด กม.20ได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • เข้าพบลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อนำเสนอขายสินค้าประจำวัน
  • รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด
  • รวบรวมข้อมูลการขาย คู่แข่ง ราคา และจัดทำรายงานประจำวัน

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ขายตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ขายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,กลุ่มงานก่อสร้างหรือขนส่งมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
  • มีความกระตือรือร้น รับมือกับความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง
  • มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • เข้าพบลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อนำเสนอขายสินค้าประจำวัน
  • รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด
  • รวบรวมข้อมูลการขาย คู่แข่ง ราคา และจัดทำรายงานประจำวัน

  คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ขายตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ขายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,กลุ่มงานก่อสร้างหรือขนส่งมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
  • มีความกระตือรือร้น รับมือกับความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง
  • มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานที่สำนักงานขาย ถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการได้